Jak wywołać głoski [p, b]?

Ćwiczenia przygotowujące do realizacji głosek [p, b]:

– zaciskanie i rozluźnianie ust;

– cmokanie;

– nadymanie policzków,

– parskanie, plucie,

– zdmuchiwanie świeczki

Wywołanie głoski [p, b]:

– zaciskamy usta i dmuchamy (krótko): [p]

 Gloski [p, b] w sylabach:

pa, po, pe, pu, pi, py

apa, opo, epe, upu, ypy, ipi

ap, op, ep, up, ip, yp pa-pa,

po-po, pe-pe, pu-pu, pi-pi, py-py

pap, pop, pep, pup, pip, pyp

appa, oppo, eppe, uppu, ippi, yppy

ba, bo, be, bu, bi, by

aba, obo, ebe, ubu, ibi, yby

baba, bobo, bebe, bubu, bibi, byby

bap, bop, bep, bup, bip, byp abba, obbo, ebbe, ubbu, ibbi, ybby

Dodatkowo- kilka ćwiczeń warg i języka: