Misja przedszkola:

✔️ zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

✔️ tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

✔️ wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

✔️ pomaga dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,

✔️ kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

✔️ promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

✔️ prowadzi działania mające na celu wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci,

✔️ szanuje i przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

✔️ organizuje sprawne zarządzanie placówką,

✔️ analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Wizja przedszkola:

✔️ Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

✔️ Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

✔️ Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

✔️ Promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się.

✔️ Przedszkole wychowuje dzieci w duchu wartości uniwersalnych takich jak : dobro, piękno, prawda, szacunek, tolerancja, patriotyzm.

✔️ Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

✔️ Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

✔️ Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

✔️ Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

✔️ Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

✔️ Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Priorytetem działalności Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach jest zapewnienie naszym dzieciom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Dziecko w naszym przedszkolu jest:

Przyjazna, wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna oraz administacyjno-obsługowa służy pomocą w każdych trudnościach, ponadto w naszym przedszkolu zatrudniony jest logopeda oraz psycholog, którzy wspierają działania edukacyjne. Każde dziecko jest dla nas tak samo ważne, kochane, traktowane indywidualnie. Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym – jesteśmy jedną DRUŻYNĄ.