Misja przedszkola

• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

• kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

• organizuje sprawne zarządzanie placówką,

• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Wizja przedszkola:

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

• Promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się.

• Przedszkole wychowuje dzieci w duchu wartości uniwersalnych takich jak : dobro, piękno, prawda, szacunek, tolerancja, patriotyzm.

• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy