Czym zajmuje się w naszym przedszkolu pedagog specjalny?

Zajęcia terapeutyczne różnią się w zależności od rodzaju niepełnosprawności i potrzeb dziecka. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, rozwijaniem sprawności manualnej, grafomotoryki. Mogą być poświęcone także na wspomaganie rozwoju emocjonalnego- wzmacnianie samooceny, naukę wygrywania i przegrywania, rozpoznawania i nazywania emocji. Zajęcia mogą mieć charakter rewalidacyjny oraz korekcyjno- kompensacyjny. Celem jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka W pracy terapeutycznej specjalista zawsze bazuje mocnych stronach dziecka. W naszym przedszkolu pedagog specjalny prowadzi także sesje stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata.

Celem zajęć jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka. W pracy terapeutycznej specjalista zawsze bazuje mocnych stronach dziecka. 

Pozostałe zadania pedagoga specjalnego:

– współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup

– współpraca z zespołami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– wspieranie nauczycieli grup

– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom

– współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami  m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi