Deklaracja dostępności Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach, Gmina Kórnik

Przedszkole Leśna Drużyna w Kamionkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Kamionkach, Gmina Kórnik.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Jeden identyfikator listy nie jest unikalny
 • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://przedszkolekamionki.kornik.pl/ spełnia wymagania w 98,80 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Klamecka-Muczek.
 • E-mail: dyrektor@przedszkolekamionki.kornik.pl
 • Telefon: +48612276022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach
 • Adres: Dyrektor Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach
  ul. Porannej Rosy 2
  62-023 Kamionki
 • E-mail: dyrektor@przedszkolekamionki.kornik.pl
 • Telefon: +48612276022

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Leśna Drużyna w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki 

Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu szkoły. Przedszkole dostępne dla osób na wózkachdostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Budynek jest parterowy. W budynku dostępna jest łazienka dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.