Dla chętnych

Na początek, krótki film dla rodziców o głoskowaniu.

Zadanie 1

Wyodrębnij i policz słowa w zdaniu.

Mama idzie do sklepu. ( zdanie skład się z 4 słów )

Mój pies jest zabawny. (zdanie składa się z 4 słów)

Ola idzie na spacer do lasu. (zdanie składa się z 6 słów)

Zadanie 2

a) Podziel wyrazy na sylaby.

b) Podaj z ilu sylab składa się dany wyraz.

rower ro-wer ( rower dzieli się na 2 sylaby)

pomidor po-mi- dor (pomidor dzieli się na 2 sylaby)

Weronika We-ro-ni-ka (Weronika dzieli się na 4 sylaby)

Zadanie 3

Podaj pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach:

tata (pierwsza głoska to t ostatnia głoska to a )

rower ( pierwsza głoska to r ostatnia głoska to r)

pomidor ( pierwsza głoska to p ostatnia głoska to r)

Podziel słowa na głoski :

dom d-o-m

oko o-k-o

sok s-o-k

lody l-o-d-y

waga w-a-g-a

balon b-a-l-o-n